Vedtægter

Vedtægter


- foreningens vedtægter

l.0 Navn og hjemsted


l. 1 Foreningens navn er Øster Starup Vester Nebel Jagtforening. (tidligere Ågård jagtforening, Starup Sogns jagtforening, navnet ændret til det nuværende i 2008)


l.2 Foreningens hjemsted er Kolding og Vejle kommuner.


1.3 Foreningen blev stiftet den 20. oktober 1933 under Dansk Jagtforening. Foreningens grundkapital ved stiftelsen udgjorde 20,12 kr. skænket af den gamle jagtforening i Aagaard fra 1911, der blev opløst ved denne forenings stiftelse.


 


2.0  Forholdet til Danmarks Jægerforbund


2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.


2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


 


3.0 Formål og opgaver


3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål.


4.0 Optagelse


4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.


 


5.0 Ophør


5.1 Udmeldelse af foreningenskal ske med mindsten måneds skriftligt varsel til udgangen af december.


5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.


5.3 Generalforsamling kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter


$$ 36 - 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.


5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke kravom andel i foreningens formue.


 


6.0 Kontingent oghæftelse


6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.


6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for ethvert medlem.


6.3 medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


 


7.0 Ordinær generalforsamling


7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i a11e foreningens anliggender.


7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Den nærmere dato fremgår af den af foreningens udsendte aktivitetskalender. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse.


7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling offentliggøres i foreningens aktivitetskalender og på foreningens hjemmeside.


7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:


Valg af dirigent.

Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære general- forsamling.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleanter.

Valg af revisor og revisorsuppleant,

Eventuelt.

 


8.0 Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 50% af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.


 


9.0 Afstemninger


9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


9.2 Hvert medlem har en stemme.


9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer begærer dette.


9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.


9.6 ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages under indkomne forslag på ordinær generalforsamling. Der kræves at 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.


 


10.0 Bestyrelse


10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.


10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.


10.3 Valgperioden er 2 ar. Der kan max. være 3 bestyrelsesmedlemmer på valg af gangen. Genvalg kan finde sted.


10.4 Der vælges 2 suppleanter for et år af gangen.


10.5 Formand og kasserer vælges af bestyrelsen for et år af gangen.


10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af 5 medlemmer af bestyrelsen begærer det.


10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst 3 af 5 af medlemmerne er til stede.


10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.


10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


 


11. Tegningsret


11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden.


11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


 


12.0 Formue og regnskab


12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.


12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.


 


13.0 Revision


13.1De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, for 2 år af gangen, er på valg efter tur, jfr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.


13.2 Revisorsuppleant vælges for et år af gangen.


13.3 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.


13.4 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.


 


14.0 Sammenslutning


14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles lokalforening. Forslag om sammenslutning skal være bestyrelsen i hænde 30 dage fer afholdelse af ordinær generalforsamling.


 


15.0 Opløsning


15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en, højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.


15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtigelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, som skal anvende den til naturbevarende formål i foreningens lokalområde.


16.0 Ikrafttræden


16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling d. …………………. , 20 …………..


træder i kraft når de er godkendt af DJ.


 


Godkendt af DJ`s hovedbestyrelse


 


Den ……………..  20 ……………..

Kontaktinformation


Foreningens adresse:

Kim Ravn, Søndermarksvej 12 , 6040 Egtved

Email: berntlund@gmail.com

Telefon:  2182 3839

© Copyright. All Rights Reserved.

ØSTER STARUP VESTER NEBEL

- fører i alle retninger...

Foreningens bankkonto:

Middelfart Sparekasse Ødsted afdeling


Reg nr.: 0878

Konto nr.: 3225296625


Foreningens mobilepay 72647